ЕТИЧКИ КОДЕКСУдружење грађана « Пријетељи Илијаша» Б И Ј Е Љ И Н АЕТИЧКИ КОДЕКС Удружењa « Пријетељи Илијаша »Април, 2010.године У складу са чланом 18. Статута Удружењa « Пријетељи Илијаша» Управни одбор Удружења « Пријетељи Илијаша», на седници одржаној 09.априла 2010. године доноси :ЕТИЧКИ КОДЕКС

Удружењa « Пријетељи Илијаша »

УВОД

Етички кодекс Удружењa « Пријетељи Илијаша» дефинише начин понашања, поштовање општих и посебних етичких ( моралних) принципа од стране чланова Удружења, при обављању свакодневних послова и обавеза. Етички кодекс представља минимални заједнички систем вриједности које чланови Удружења уважавају у свом дјеловању. Удружење « Пријетељи Илијаша» обавезују своје чланове да непрекидно развијају властиту свијест о етичким питањима, те да се придржавају овог Кодекса. Повреде одредби овог кодекса разматраће Комисија за праћење поштовања свих докумената и активности чланова Удружењa « Пријетељи Илијаша». Комисију оснива, својом одлуком, Управни одбор Удружења. Комисија процјењује тежину повреде и предлаже Управном одбору потребне санкције. Чланови Удружење « Пријетељи Илијаша» прихватају овај етички кодекс као модел понашања њихових чланова у свим активностима везаним за рад удружења.

ОСНОВНЕ ВРИЈЕДНОСТИ

Етички кодекс Удружење « Пријетељи Илијаша» (у даљем тексту Удружења) ће:

• Обезбиједити јавност и одговорност у свакодневним активностима Удружења,

• Побољшати квалитет услуга и дјеловања Удружења у заједници, обезбјеђујући да Удружење усвоји најбоље стандарде понашања и ефикасног доношења одлука,

• Побољшати и промовисати тимски рад, комуникацију између Удружења и сродних или различитих интересних групација,

• Побољшати репутацију, јавни углед, интерну културу и квалитет рада Удружења

Сваки члан Удружења у свом дјеловању наступа као независна особа, те правила дата овим Кодексом допуњава и оплемењује личним примјером хуманих вриједности. Лична је одговорност и задатак сваког члана Удружења остварење највиших етичких стандарда властитог понашања. Члан Удружења дужан је развијати етично понашање код свих појединаца с којима долази у дијалог кроз активности везане за рад Удружења, те савјетовати се с осталим члановима удружења, а све у циљу спречавања или избјегавања непримјерног понашања.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ:

1. Одржавати професионалност у раду, 2. Уважавати једни друге, 3. Подржавати тимски рад и солидарнос, 4. Бити искрен и повјерљив, 5. Омогућити једнаке могућности и учешће свих - Дјеловати без дискриминације, 6. Радити јавно, 7. Дјеловати одговорно.

1. Одржавати професионалност у раду Удружење ће радити у складу са високим стандардима професионализма и етике. Наша одговорност је да функционишемо добро и ефикасно, на учтив начин који ће бити поштован од других. Требамо бити одани и доследни у поштовању свих обећања које смо дали члановима Удружења, колегама и корисницима. У пракси:

• Поштовати одлуке које се доносе, • Водити записнике на састанцима и поштовати договорене закључке, • Цијенити вријеме, ограничити вријеме излагања и бити увијек тачан, • Избјегавати непродуктивне расправе и уважавати принципе мирољубиве комуникације, • Односи се љубазно премадругима, поштовати све договоре, • Његовати толерацију и уважавати различита мишљења и ставове, • Не користити и не заговарати употребу насиља при изражавању мишљења, реализацији циљева и придобијање пажње јавности. • Имати независност у постављену циљева, одлука и активности (онемогућити притисак и утицај политичких партија, итд.)

2. Поштовати једни друге

Потребно је имати самопоштовање и цијенити достојанство сваког лица. Сваки члан Удружења, одбора, волонтер и корисник Удружења заслужују фер и непристрасан однос. У међусобној и комуникацији с јавношћу чланства иступати са уважавањем, поштовањем другога и другачијега, његовати културу дијалога, те на тај начин поштовати једнака права свих, уважавајући при томе различитост, индивидуалност и увјерење других.

У пракси:

• Не износити јавно непровјерене информације којима можемо нарушити углед Удружења, • Цијенити и уважавати успјех других, • Износити тачне и афирмативне податке податаке у медијима, • Уважавати различита мишљења (ставове) и активно слушати једни друге, • Елиминисати вулгарности у изражавању и понашању, • Поштовати успостављену структуру и надлежности, • Обезбиједити поштовање људских права и права жена и дјеце у свим, активностима (не злоупотребљавати друге,, нарочито жене и дјецу)

3. Подржавати тимски рад и солидарност Вјерујемо у идеју заједничког рада унутар Удружења. Допринос и учешће свих су неопходни како бисмо постигли заједничке циљеве. Вјерујемо да ће тимски рад, добра организација и дисциплина побољшати ефикасност, стабилност и продуктивност Удружења.. У пракси: • Помагати и омогућавати примјену пројеката, • Промовисати заједничке наступе у јавности и помагати једни друге, • Заговарати и лобирати, заједнички, за рјешавање истих циљева, • Подржавати једни друге у свим сегментима, како бисмо остварили заједнички циљ, • Поштовати углед и аутентичност Удружења, • Помагати социјално угроженим категоријама, • Вјеровати у тимски рад и властите снаге, • Представљати различите интересе и потребе наших корисника, укључивати их у различите облике обуке, усавршавања, заговарачке напоре и др.

4. Бити искрен и повјерљив Вјеровати у основну искреност свих људи , схватати да су односи базирани на повјерењу, а да се то повјерење никада не би требало издати. У пракси: • Представити сварно стање у Удружењу и заједници у којој дјелујемо, • Не давати погрешне информације и лажна обећања, • Не задржавати корисне информације за себе, • Не упуштати се у активности штетне по Удружење, заједницу и појединце • Уважавати управу и комисије Удружења и појединце ангажовање у пројектима Удружења • Радити на изградњи повјерења између Удружења и донатора.

5. Омогућити једнаке могућности и учешће свих У складу с начелима из овога Етичког кодекса, непожељан је сваки облик непосредне и посредне дискриминације, заснован на религији, етничкој и националној припадности, раси, полу, политичком опредјељењу животном стилу, имовинском стању, поријеклу, породичном и брачном статусу, трудноћи, породичним обавезама, годинама, инвалидности, изгледу тијела и здравственом стању. У пракси: • Представити важност и помоћи укључивање жена, дјеце и старијх чланова у у друштвени живот и рад Удружења, • Помоћи активније укључивање омладине, дати им могућност да учествују у доношењу одлука и вјеровати у њихове способности, • Омогућити право гласа и одлучивања жена и омладине (исто као изнад) • Имати равноправан однос према свим члановима у организацији,

6. Дјеловати отворено и јавно Јавност рад за нас значи бити отворен у вези са доношењем одлука и у свим сегментима рада са чланством, корисницима, заједницом, донаторима, властима, партнерима, другим удружењима и НВО, широј јавности. Мислимо да је најбоље остварити максималну јавност у раду. Наши радни материјали, медијска покривеност и интернет странице требају давати неопходне информације о Удружењу (мисија, визија, циљеви, принципи и вриједности, активности и достигнућа, евалуације и анализе организације, организацијска структура, начин вођења и у прављања, чланство, донатори, годишњи финансијски и наративни извјештаји о раду, ревизорски извјештаји, итд). У јавним наступима члан Удружења не смије давати нетачне податке, који би примаоце информација. могли довести у заблуду ,а они морају бити у складу с Етичким кодексом.

У пракси: • Омогућити да су информације о мисији, чланству, активностима и финансирању Удружења разумљиве. • Редовно достављати информације о раду (заједници,донаторима, другим НВО-а...) • Отворено и директно комуницирати са организацијама, члановима, донаторима итд. • Заједнички и јавно доносити одлуке, поштовати их и реализовати, • Бити отворен за нове -различите идеје и мишљења и сарадњу при остваривању заједничких циљева, • Промовисати властити рад и достигнућа Удружења.

7. Дјеловати одговорно Одговорни смо да, у оквиру доступних извора, обезбиједимо највећи квалитет услуга за наше чланство. Од велике је важности да омогућимо да наши програми и активности потпуно одговарају потребама чланства. Чланови Удружења морају бити свјесни одговорности према лицима с којима долазе у комуникацију, те у свакој прилици својим понашањем настојати изграђивати позитивни став јавности према потреби ширег друштвеног ангажовања на проблематици чланова Удружења. Чланови Удружења треба да теже остваривању циљева Удружења,отворено, поштено и уз уважавају других. Потребна је реалност и искреност у представљању резултата властитих пројеката и других активности Удружења према заједници, властима, донаторима и сл. Члан Удружења преузима потпуну личну одговорност за своје јавне наступе. Они морају бити у складу с Етичким кодексом У пракси:

• Обезбиједити да Удружење ради у складу са својом мисијом, статутом, интерним документима и процедурама и свим усвојеним документима Удружења • Давати тачне информације, • Поштовати захтјеве и принципе донатора, водити буџете јасно и јавно, избјегавајући дуплирање у финансирању, • Користити одговорно средства која су донирана за активности (ефикасно и у складу са сврхом за коју су одобрена), • Поштовати донесене одлуке, друге акте и законске регулативе, • Бити одговоран према заједници, донаторима, властима и другим интересним партнерима (редовно извјештавати, достављати и дистрибуисати информације).

Разрјешавање етичких питања Када члан Удружења није сигуран да ли је одређена ситуација или нека планирана активност у складу с етичким кодексом дужан је савјетовати се с другим члановима Удружења, који су упознати с етичким питањима и проблемима или са Комисија за праћење поштовања свих докумената и активности чланова Удружења. Неформално рјешавање етичких проблема Члан Удружења који уочи да други члан крши етичке принципе понашања,дужан га је на то упозорити и на неформалан начин покушати помоћи у разрјешењу проблема.

Пријава кршења етичког кодекса

Уколико се очито кршење етичког кодекса никако не може разријешити на колегијалан и неформалан начин, члан је дужан обавијестити Комисија за праћење поштовања свих докумената и активности чланова Удружења која предузима потребне мјере. Неистинита пријава, за коју се докаже да је била поднесена из недобронамјерних и малициозних разлога, такође, повлачи комисијски поступак.

Завршне одредбе

Чланови Удружење « Пријетељи Илијаша» дужни су упознати се с одредбама овог етичког кодекса.

Етички кодекс ступа на снагу даном усвајањаБрој: 02-УО-1/10 Бијељина,06.04.2010.год.

Предсједник Управног одбора

Миленко Зупур

Најновије вијести

30.11.2021
Конкурс за идејно рјешење осликавање

Остале вијести


Mart, 2023

PUSCPSN
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031