СТАТУТ УДРУЖЕЊАНа основу члана 10. и 11. Закона о удруживању и фондацијама Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске" број 52/01) Скупштина Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша» на Oснивачкој скупштини одржаној дана 26.03.2010.године, усвојила јеС Т А Т У Т

Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша»ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овим Статутом оснива се Удружењa грађана « Пријетељи Илијаша» Бијељина (у даљем тексту: Удружењe), као слободно и добровољно удружење грађана. Скраћени назив Удружења је : Удружењe « Пријетељи Илијаша»

Члан 2. Сједиште Удружења је у Бијељини, Карађорђева б.б. Дворови Подручје дјеловања Удружења је Република Српска, Босна и Херцеговина, Европа, Сјеверна Америка и Аустралија.Члан 3. Удружење заступа и представља предсједник Управног одбора Удружења.Члан 4. Удружење може да оснива локалне подружнице на цијелом подручју дјеловања о чему се доноси посебна одлука. Подружница дјелује у складу са актима Удружења, на јединственим програмским начелима и опредјељењима.Члан 5. Удружење има печат. Печат Удружења округлог је облика, промјера 35 мм, који садржи назив и сједиште Удружења, исписане ћириличним и латиничним писмом. О руковању, кориштењу и чувању печата Удружења стара се предсједник Управног одбора или лице које он писмено овласти. Удружење има рачун код банке на којем се воде новчана средства са којима заједница располаже.Члан 6. Удружење може ступати у савезе и друге облике удруживања, уколико се не противи програмским начелима.

ПРОГРАМСКИ ЦИЉЕВИ

Члан 7.

Удружење дјелује по принципу слободног, добровољног, невладиног и ванстраначког удруживања грађана и непрофитног је карактера. У том циљу Удружење ће се залагати за остваривање основних циљева: 1. Његовање традиције (организовање дружења, завичајних дружења и других дружења која имају забавни карактер и слично); 2. Културни програм; 3. Социјални програм (евиденција о члановима Удружења, помоћ болесним и угроженим, и слично); 4. Комуникација и сарадња са општинским и републичким органима власти и дојаспором; 5. Презентација Удружења; 6. Унапређење међуљудских односа чланова Удружења; 7. Организовање изградње спомен обиљежја ради чувања успомена на одбрану Илијаша и околине; 8. Друге активности везане за чување традиције већине чланова Удружења, односно чување традиције подручја из којег долазе.

Члан 8. Удружење ће водити одговарајућу евиденцију о реализацији циљева из претходног члана, те извјештавати чланове о истом путем средстава јавног информисања, информисањем на скупштини.

ЧЛАНОВИ УДРУЖЕЊА

Члан 9. Члан удружења може постати сваки грађанин који прихвата програмске циљеве, задатке и Статут Удружења.

Члан 10. Сваки члан Удружења има право да активно учествује у раду, да покреће иницијативе и подноси приједлоге за рјешавање питања из дјелокруга рада органа Удружења, да бира и буде биран у органе Удружења, да учествује у заједничким активностима чланова Удружења и да остварује друга права која има као члан Удружења, у складу са законом и овим статутом.Члан 11. Члан Удружења има право да прегледа књигу чланова Удружења, као и списе и исправе на којима се заснива упис података, а друго заинтересовано лице може да прегледа књигу чланова по претходном одобрењу предсједника Управног одбора.

Члан 12. Члан Удружења дужан је да дјелује на афирмацији програмских циљева Удружења, да испуњава обавезе у органима Удружења и да се понаша у складу са правилима Стаута, а има право да захтијева да се и други чланови Удружења понашају у складу са тим правилима.

Члан 13. Чланство у Удружењу може престати иступањем и искључењем. Уколико члан Удружења грубо крши програмске циљеве и Статут Удружења може се донијети одлука о искључењу, коју доноси Управни одбор.

ОРГАНИ УДРУЖЕЊА

Члан 14. Органи Удружења су: -Скупштина, -Управни одбор, -Надзорни одбор.

1. Скупштина Удружења

Члан 15. Скупштина је највиши орган Удружења. Скупштину чине сви чланови Удружења. Сједница скупштине може бити редовна и ванредна. Редовна скупштина се у правилу одржава једном годишње. Ванредна скупштина се одражава по потреби, на захтјев: предсједника Управног одбора или 1/2 чланова Управног одбора, 2/3 чланова Надзорног одбора или 1/3 чланова Скупштине. Предлагач предлаже дневни ред са материјалом, на који Управни одбор даје сагласност. Скупштина доноси одлуке већином гласова. Предсједник Скупштине бира се на приједлог чланова Скупштине на период од двије године. Уколико предсједник Скупштине, из оправданих разлога, није у могућности да води сједницу Скупштине мијења га предсједник Управног одбора Удружења.

Члан 16. Скупштина: 1. доноси Статут; 2. бира предсједника Скупштине; 3. именује Управни одбор; 4. именује Надзорни одбор; 5. доноси програм и план Удружења; 6. усваја годишњи извјештај; 7. утврђује критеријуме за додјелу признања; 8. утврђује висину чланарине на приједлог Управног одбора; 9. одлучује о промјени назива и сједишта Удружења и статусним промјенама удружења (спајање,припајање, издвајање, диоба и др.); 10. доноси Пословник о раду Скупштине Удружења; 11. одлучује о другим питањима утврђеним законом и овим статутом, као и о питањима од посебног значаја за рад и дјеловање Удружења која нису у надлежности другог органа Удружења.

2. Управни одбор Члан 17. Управни одбор Удружења има предсједника и члановe, који се бирају из реда чланова Удружења на период од двије године. Број чланова Управног одбора доноси Скупштина усвајањем Одлуке о именовању чланова Управног одбора.

Члан 18. Управни одбор: 1. извршава одлуке Скупштине Удружења; 2. бира комисије за реализацију програма рада Удружења; 3. предлаже годишњи план и програм Удружења и стара се о његовој реализацији; 4. подноси извјештај Скупштини о реализацији плана и програма; 5. подноси финансијски извјештај Скупштини; 6. закључује уговоре у име Удружења; 7. измирује обавезе у име и за рачун удружења; 8. организује наплате и пријем уплата у корист Удружења; 9. предлаже Скупштини износ чланарине Удружења; 10. одлучује и о другим питањима одређеним законом, овим статутом и одлукама Скупштине.

Члан 19. Управни одбор и његови чланови одговарају за свој рад Скупштини и могу бити разријешени прије истека времена за које су именовани. О разрјешењу Управног одбора и његових појединих чланова одлучује Скупштина на начин утврђен пословником о раду Скупштине и органа Удружења.

Члан 20. Сједнице сазива предсједник Управног одбора. Предсједник Управног одбора дужан је и да сазове сједницу на: захтјев предсједника Скупштине или најмање половине чланова Управног одбора или 20% чланова Удружења.

Члан 21. Сједница Управног одбора може се одржати ако сједници присуствује најмање трећина од укупног броја чланова. Управни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја присутних на сједници чланова Управног одбора.

Члан 22. Управни одбор ради у сједницама. Одлуке се доносе већином гласова. Начин рада Управног одбора ближе се уређује пословником о раду Скупштине и органа Удружења.

Предсједник Управног одбора

Члан 23. Предсједника и чланове Управног одбора бира и разрјешава Скупштина. Предсједник и чланови одбора се бирају на мандатни период од двије године, а могу бити разријешени и прије истека свог мандата. Начин избора и разрјешења предсједника Управног одбора уређује се пословником о раду Скупштине и органа Удружења.

Члан 24. Предсједник Управног одбора Удружења има права и обавезе да: 1.заступа Удружења; 2.организује рад и активности Удружења и руководи радом и пословањем Удружења; 3.обезбјеђује техничке, стручне и друге услове за припремање и одржавање сједница органа заједнице и за извршавање њихових одлука, закључака и ставова; 4.стара се и одговоран је за законитост рада Удружења; 5.обавља и друге послове утврђене законом, овим статутом и одлукама органа Удружења.

3. Надзорни одбор

Члан 25. Надзорни одбор Удружења има предсједника и члановe, који се бирају из реда чланова Удружења на период од двије године. Број чланова Надзорног одбора доноси Скупштина усвајањем Одлуке о именовању чланова Надзорног одбора.

Члан 26. Надзорни одбор о својим налазима обавјештава органе Удружења најмање једном годишње.ОВЛАШТЕЊЕ УДРУЖЕЊА У ПРАВНОМ У ПРОМЕТУЧлан 27. Удружење је овлаштено да у правном промету са трећим лицима закључује уговоре и обавља друге послове правног промета у оквиру своје дјелатности, самостално и без ограничења.ЈАВНОСТ РАДА

Члан 28. Рад органа Удружења је јаван. Јавност рада се обезбјеђује путем јавних сједница и по потреби путем саопштења преко средстава јавног информисања.СРЕДТВА ЗА РАД

Члан 29. Удружење прибавља средства за рад од чланарина, донација од дугих физичких и правних лица, помоћи од стране републичких органа у складу са законом. Донације и помоћи се не могу условљавати провођењем активности које би биле у супротности са законом, Статутом Удружења и Програмом.

Члан 30. Финансијским планом се планирају средства потребна за извршавање обавеза утврђених програмским циљевима Удружења. О извршавању финансијског плана брине се предсједник Управног одбора.ЗАВРШНE OДРЕДБЕ

Члан 31. Овај Статут је сачињен у четири истовјетна примјерка за заједницу, а један примјерак за регистарски орган. Измјене и допуне овог Статута врше се на начин на који је Статут усвојен.

Број:СУ-2/10 Бијељина, 26.03.2010.г.

Предсједник Скупштине

Зоран Шибалија

Најновије вијести

30.11.2021
Конкурс за идејно рјешење осликавање

Остале вијести


Jul, 2022

PUSCPSN
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031